ПРОЕКТ: № BG05SFOP001-2.025-0083-С01

на Светло

Изтеглете нашият дигитален наръчник в PDF формат
или изгледайте видеото ни в YouTube

Партньори по проект "На Светло"

„СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ е дискусионна мрежа на граждани, изповядващи ценностите свобода, солидарност, справедливост.

Синдикат на административните служители /САС/ към КТ „Подкрепа“ е доброволен съюз на синдикални организации, изградени на професионален принцип.

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 27 европейски държави.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден съгласно Римския договор с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите за заетост. 

Оперативна програма “Добро управление” е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

Цели на проект "На Светло"

Основната цел на проекта е постигане на ефективно, открито и отговорно управление, чрез повишаване на активното гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на политиките, насочени към подобряване ефективността на административната контролна дейност по прилагане на трудовото законодателство за постигане на максимален положителен ефект върху дейността на бизнеса и подобряване условията на труд и защита на трудовите права на работещите граждани.

Ангажирано участие на НПО и СИП чрез формулиране и съгласуване на изводи, препоръки и предложения пред органите на управление;

Повишаване на взаимодействието между администрацията от една страна, гражданите, бизнеса, НПО и СИП, от друга, вкл. чрез прилагане на партньорско и споделено подпомагане на административната контролна дейност по спазване на трудовото законодателство и съвместно реализиране на противодействие на проявите на недеклариран труд;

Подобряване на средата за гражданско участие в осъществяването на държавната политика по безопасни и здравословни условия на труд и спазване на трудовото законодателство посредством насърчаване на взаимодействието и комуникацията на гражданите и контролната администрация.

Проектът е на стойност  57 929.25 лв., от които 49 239.86 лв. европейско съфинансиране и 689.39 лв. национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 12 месеца, стартира на 17.08.2022 г. и приключва на 17.08.2023 г.

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Plans & Pricing

Choose the pricing Right for you

Basic

$20

per month

Standard

$40

per month

Professional

$60

per month

избрани новини

Интересни факти за "на Светло"

0 +

Последователи

0 +

Последователи

0 +

Последователи

Анализи и препоръки

Анализ на фактическото състояние на дейността по осъществяване на контрол върху спазване на трудовото законодателство, проблемите и предизвикателствата пред ефективността на контролната дейност
Анализ на взаимодействието между организациите на работниците и служителите и изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Препоръки за подобряване на гражданското взаимодействие с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“


Препоръки за осъществяване на „Партньорски контрол“, чрез споделено участие на социално-икономическите партньори в контролната дейност на ИА „ГИТ“ и подобряване на взаимодействието на контролния орган с организациите на работниците и работодателите

"На светло" работи с:

Към началото