Доверие на гражданите и бизнеса към Инспекцията по труда

17.Март.2023 г.

Тъй като смятаме, че за ефективен контрол на трудовото законодателство е необходимо съдействие от всички заинтересовани страни, заложихме в проект „На светло“ провеждането на социологическо изследване, чрез което да установим доколко гражданите и бизнесът имат доверие на институцията. Въпросникът за работещи беше попълнен от 1050 човека, а другият – от представители на 93 компании. Макар анкетите да не са представителни, данните ни дават възможност да направим някои ключови изводи.

На двете групи бяха зададени еднотипни въпроси, макар да има известни разлики, поради очакванията ни за различния интензитет на отношенията между тях и Главна инспекция по труда.

Нека първо разгледаме отношението на гражданите. На въпроса „Трябва ли и има ли смисъл работещите да сезират Инспекцията по труда, когато се нарушават трудовите им права?“ над 81% от гражданите отговарят утвърдително. Но се оказва, че голяма част от тях нямат доверие на институцията и нейните служители или поне се колебаят в оценката си.

Имате ли доверие в Инспекцията по труда и нейните служители?

390 души категорично заявяват, че нямат доверие на ГИТ. На тях им беше зададен допълнителен въпрос, който да ни отговори дали този скептицизъм е обективен или е резултат от препредадена, понякога грешно, информация. Най-много респонденти (44%) твърдят, че негативният им опит е личен, което не означава, че са подавали сигнали във всички случаи, възможно е да са търсили само консултация от служители. За 36% споделената информация от близки, приятели или познати е достатъчна, за да формират у себе си категорично отрицателно мнение за институцията. Ако към тях добавим и хората, негативно настроени само въз основа на прочетена в социалните мрежи информация, делът на гражданите, които нямат доверие към ГИТ, защото са чули нещо от някого, почти се изравнява с дела на скептиците, опитали се да потърсят институцията за съдействие.

Недоверието Ви е следствие преди всичко от:

Когато разгледаме цялата съвкупност от респондентите, се оказва, че изключително нисък дял от тях въобще са се обръщали за съдействие към ГИТ – едва 22%. Напомняме, че цели 62% отговориха, че са имали трудовоправни спорове с техните работодатели.

Обръщал(а) ли сте се досега към Инспекция по труда?

Преди да зададем ключовия въпрос за доверието, разгледахме по-детайлно взаимоотношенията на бизнеса с ГИТ. На местно ниво са изградени органи, в които трите страни – представители на работници, работодатели и ГИТ да поддържат конструктивен диалог и да решават проблемите, преди те да са се задълбочили. Оказа се обаче, че макар по-голямата част от компаниите да знаят за тези възможности, малка част от тях реално участват във въпросните органи. От тези, които все пак вземат участие, повечето смятат, че поддържането на тристранен диалог е по-скоро ефективно и полезно за техния бизнес.

Имате ли доверие в Инспекцията по труда и нейните служители?

На ключовия въпрос за доверието към институцията и нейните служители, голяма част от анкетираните работодатели отговарят положително (43%), неочаквано значителен се оказва делът на тези, които нямат мнение. 22% казват, че категорично не биха се доверили на Инспекцията. Попитахме ги на какво се дължи това недоверие.

Тук ефектът на слуховете е значително по-нисък от този при работниците. При повечето представители на бизнеса негативните впечатления са следствие от личен контакт с институцията и нейните служители.

Изглежда бизнесът има по-голямо доверие към ГИТ, отколкото работещите – докато при тях делът на положителните отговори беше 32%, при представителите на фирмите той е с 11 процентни пункта по-висок. Оттук могат да се направят няколко, диаметрално противоположни заключения, затова ще отбележим няколко аспекта, които могат да се проследят от останалите въпроси.

  1. Възможно е да се допусне, че бизнесът всъщност е благодарен, че не му се налага строг контрол. Всъщност в следващи въпроси има оплаквания от бавни производства, административна тежест, изисквания за предоставяне на твърде много документи и пр. Част от тези обвинения се оказват безпочвени, но илюстрират недоволство от дейността на ГИТ и в този смисъл не би трябвало да се смята, че контрол не се налага. В допълнение, доверие към Инспекцията декларират включително компании, които са били санкционирани след извършвани проверки.
  2. По-достоверната причина за разликата в доверието към ГИТ между бизнеса и гражданите е фактът, че гражданите, оказва се, твърде малко познават дейността на Инспекцията и възможностите, които им дава тя, за да защитят трудовите си права. Страхът и реалната опасност да загубят работата са другите значими фактори, които карат хората да се въздържат да се обръщат към ГИТ. Много показателен е един от отговорите на респондент: „Трудно ми е да преценя, но самия факт, че научих толкова много от тази анкета за мен е показателен, че има проблем в комуникацията между ИТ и работещите. Не съм достатъчно добре запозната с правата си и с начините, по които ИТ може да ми съдейства. Мисля, че това допринася за моята неувереност да потърся правата си при нарушение. Страхувам се работодателят ми да не разбере за сигнала, а също и че проверката ще отнеме прекалено много време.“
Доверие на гражданите и бизнеса към Инспекцията по труда
Към началото