Корупция има, сигнали не

31.Март.2023 г.

Ще илюстрираме усещанията на бизнеса, гражданите, синдикатите и служителите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за наличие на корупционни практики в институцията, но нека първо се спрем на това що е „корупция“. Съществуват различни дефиниции, но повечето казват, че това е задоволяване на частен интерес в ущърб на обществения такъв. Срещу „услугата“ длъжностното лице получава подкуп в материално изражение или друга насрещна услуга. Ето и част от определенията:

Използване на подкуп за оказване на влияние върху действията на длъжностно лице. В по-общ план корупцията се отнася до получаване на частни печалби от публични длъжности чрез подкупи, изнудване и присвояване на обществени средства.“ – Оксфордски речник

Злоупотреба с власт за лична изгода“ – „Трансперънси интернешънъл“ и Световна банка

От това определение не следва да се заключава, че корупцията не може да съществува в частния сектор. Особено в големите частни предприятия това явление се откроява ясно, като например при обществените поръчки или дори при наемането на работа“ – допълва Международният валутен фонд

Очевидно е, че поне в по-голямата част от определенията отговорността и вината са прехвърлени върху длъжностните лица, като се пропуска факта, че за да вземе някой, друг му е предложил подкуп. Понякога това се прави чрез изкушаване на публичното лице, но нерядко корупцията е резултат на натиск или дори на заплахи. Най-голямото предизвикателство обаче е доказването на корупционни практики, поради което най-често се говори за „усещане за корупция“ и за наличието ѝ се съди по косвени признаци. Това направихме и ние в проведените сред различните групи анкети. Нека първо разгледаме приликите и разликите в оценките на представителите на бизнеса и синдикатите.

На какво се дължи неефективността на контрола, осъществяван от Инспекцията по труда?

Бизнес

Синдикати

Въпросът беше зададен на респондентите, които смятат, че контролната дейност на ГИТ не е достатъчно ефективна. И при двете групи убеждението, че контролът е субективен и/или се осъществява формално, е на челните места с доста висок дял от отговорилите. По темата на настоящата статия – 26,5% от работодателите смятат, че има корупция сред служителите на Инспекцията и именно тя е причината за ниските резултати от тяхната работа. Едва 11,1% от представителите на синдикатите казват, че има корупция, но същият смисъл носи и отговор „влиянието и връзките на много работодатели с институциите“, който е посочен от 61,1%.

Близките отношения на работодателите с институциите са на първо място и в отговорите на аналогичния въпрос при работещите български граждани, като на второ място корупцията е експлицитно посочена.

Граждани

Въпросът към служителите на ГИТ беше зададен по друг начин: 1) дали те са били жертва на натиск; 2) дали върху техни колеги е бил осъществяван такъв. 213 служители (24% от анкетираните) заявяват, че върху тях е бил упражняван натиск. Когато въпросът се отнася до техни колеги (често хората са по-склонни да споделят свои преживявания, когато не се налага да ги свързват със себе си), делът на инспекторите, които са били пресирани да действат по определен начин, се увеличава до 28%.

Налице ли са случаи, при които Ви е оказван натиск, за да извършвате или да не извършвате проверка в дадено предприятие?

Известно ли Ви е на Ваши колеги да е оказван такъв натиск?

Трябва да отбележим, че делът на служителите, които казват, че се осъществява натиск при провеждане на контролната дейност, е близък до делът на работодателите, които посочват корупцията като причина за неефективната работа на ГИТ. В същото време нито един от интервюираните представители на бизнеса не е подавал сигнали за нарушаване на трудовото законодателство от свои конкуренти, макар да знае, че такива нарушения се извършват. Изключително нисък е и делът на работниците, които са търсили съдействие от ГИТ за извършване на проверки.

Под каква форма сте чували, че е бил оказван натиск?

Графиката показва как точно се упражнява натиск върху служителите на ГИТ. На въпроса отговориха 28-те процента респонденти, които посочиха, че знаят за оказано въздействие върху работата на техни колеги. Най-много са тези, които казват, че се влияе с недвусмислени намеци. На следващо място обаче е директно устно разпореждане от ръководител от системата на ИА „ГИТ“. Почти ¼ казват, че е имало заплахи от работодател.

В заключение можем да обобщим, че корупция при контролната дейност има, но трудно може да се направи еднозначен извод за нейния произход или по-скоро се вижда, че той идва от няколко места: основно работодатели и ръководители в ГИТ по места. Тези процеси са облекчени и от подчиненото положение на държавните служители в България, независимо в коя институция работят. Мотивиран ръководител има множество инструменти, с които да принуди служителите си да не констатират нарушения, дори да имат доказателства за такива, като най-лесният е да напише ниска атестация на държавния служител и да го уволни.

В същото време в отчета за изпълнението на антикорупционния план на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. е посочено, че няма нито един подаден сигнал с твърдения за корупция и конфликт на интереси спрямо служителите.

Корупция има, сигнали не
Към началото