Към кого да се обърна, когато трудовите ми права са нарушени?

Сигнали за нарушени трудови права се подават към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Сигналът следва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез образец на формуляр, публикуван на страницата на ИА ГИТ, който е скрепен с електронен подпис на подателя. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

Сигналът, който подавате може да е сканирано копие на документ, подписано с КЕП или електронен документ в един от следните формати: *.doc, *.docx (Ms Word), *.xls, *.xlsx (Ms Excel), *.pdf (Adobe Acrobat), *.jpg, *.jpeg(изображения), подписан с КЕП. Подписването на електронния документ може да се извърши със средствата на използвания офис пакет или чрез софтуер за подписване, публично достъпен от сайта на доставчика на удостоверителни услуги.

Подписването с електронен подпис става по два начина:

Вграден електронен подпис: оригиналният файл и подписът са заедно в един файл. Типичното файлово разширение е p7m.

Отделен електронен подпис: подписът придружава оригиналния файл, т.е. трябва да прикачите zip или rar архив, съдържащ 2 файла – документа и ел. подпис. Типично файлово разширение на ел. подпис е p7s.

Подписаният с електронен подпис сигнал, под формата на файл с формат p7m, или сигнала, придружен с файла на ел. подпис във формат p7s, следва да прикачите към формуляра.

Наличието на всички задължителни елементи в сигнала е предпоставка за успешното разглеждане на сигнала в законовия срок. Липсата на някои от гореизброените данни не може да бъде основание да се откаже приемане на сигнала, но ще забави разглеждането му.

Административният орган има право да изиска от подателя на сигнала да отстрани нередовностите в тридневен срок.

В случай, че членувате в синдикат можете да се обърнете за помощ и съдействие и към синдиката, от който сте част.

Към кого да се обърна, когато трудовите ми права са нарушени?
Към началото