Сдружение „Солидарна България“ ще проведе 3 дискусионни онлайн форума по проект № BG05SFOP001-2.025-0083-C01

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „НА СВЕТЛО“, сдружение „Солидарна България“ съвместно със Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе 3 онлайн дискусионни форума.

Форумите ще се проведат „на живо” в онлайн среда, а участие ще вземат представители на всяка от целевите групи и заинтересовани страни, както с цел обсъждане на резултатите от Дейност 1 и формулиране на допълнителни изводи и/или препоръки, така и с цел реализиране целите на кампанията, с акцент върху контрола по спазване на трудовото законодателство и възможностите, които има ИА „ГИТ” за минимизиране на сивата икономика и нерегламентираната заетост в това число. Дейностите са насочени и към изграждане на доверие на гражданите към администрацията и нейните служители. Ще ви представим интересна информация и презентационни материали.

Трите форума ще се проведат на 17 август, както следва:

1) Тема: НА СВЕТЛО – ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 1, област Враца

Дата: 17.08.2023 год., 9:30 часа – link

Meeting ID: 899 8646 6854 / Passcode: 083496

2) Тема: НА СВЕТЛО – ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 2, област Монтана

Дата: 17.08.2023 год., 11:00 часа – link

Meeting ID: 823 1460 9397 / Passcode: 416933

3) Тема: НА СВЕТЛО – ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 3, област Ямбол

Дата: 17.08.2023 год., 13:00 часа – link

Meeting ID: 883 5627 9305 / Passcode: 383114

Форумите ще протичат при следния дневен ред:

  • Откриване;
  • Представяне на проект № BG05SFOP001-2.025-0083-C01 и постигнатите резултати до момента – изготвени анализи; формулирани препоръки и предложения за нормативни промени;
  • Представяне на целите на Дейност 3 по проекта и реализираното до момента в изпълнение на дейността по стартиране и провеждане на Национална информационна и комуникационна кампания „Сигурност на работното място“, както и на изготвения наръчник.
  • Дискусия между участниците.

Каним за участие служители и работници от Инспекцията по труда, представители на синдикати и работодателски организации, неправителствени организации.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сдружение „Солидарна България“ ще проведе 3 дискусионни онлайн форума по проект № BG05SFOP001-2.025-0083-C01
Към началото