Blog

Препоръки за осъществяване на „Партньорски контрол“, чрез споделено участие на социално-икономическите партньори в контролната дейност на ИА „ГИТ“ и подобряване на взаимодействието на контролния орган с организациите на работниците и работодателите

Отворете в нова страница, ако анализа не зареди или изтеглете от ТУК.

Сдружение „Солидарна България“ ще проведе 3 дискусионни онлайн форума по проект № BG05SFOP001-2.025-0083-C01

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „НА СВЕТЛО“, сдружение „Солидарна България“ съвместно със Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе 3 онлайн дискусионни форума. Форумите ще се проведат „на живо” в онлайн среда, а участие ще вземат представители на всяка от целевите групи и заинтересовани страни, както с цел обсъждане на резултатите от Дейност […]

Мога ли да се консултирам с ИА ГИТ безплатно?

Разбира се, че можеш! На „Националния телефон” 0700 17 670 (телефонът е настроен на 5-минутни разговори), може да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани с: На „Националния телефон“ се приемат сигнали за нарушения свързани с административното обслужване и предоставянето на административни услуги. При осъществяване на разговор от фиксиран телефонен пост потребителят заплаща […]

Към кого да се обърна, когато трудовите ми права са нарушени?

Сигнали за нарушени трудови права се подават към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Сигналът следва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен […]

Анализ на фактическото състояние на дейността по осъществяване на контрол върху спазване на трудовото законодателство, проблемите и предизвикателствата пред ефективността на контролната дейност

Отворете в нова страница, ако анализа не зареди или изтеглете от ТУК.

Не се съгласявай да работиш без договор, защото…

Сключването на писмен трудов договор с реални клаузи и регистрирането му в Националната агенция за приходите гарантира в най-пълна степен правата и на работещи, и на работодатели. Когато се съгласяват да работят без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, работещите губят трудови и осигурителни права. В тези […]

Възникване на Инспекцията по труда и ролята на синдикатите

13.Април.2023 г. С възстановяването на Българската държава през 1878 г. се поставя началото на изграждане на административен апарат, който да упражнява функциите и да реализира политиките на публичната власт. Годините след Освобождението и особено след Съединението са белязани от желанието и стремежа индустриалните отношения в страната да се развиват по европейски образец. В младата държава […]

Корупция има, сигнали не

31.Март.2023 г. Ще илюстрираме усещанията на бизнеса, гражданите, синдикатите и служителите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за наличие на корупционни практики в институцията, но нека първо се спрем на това що е „корупция“. Съществуват различни дефиниции, но повечето казват, че това е задоволяване на частен интерес в ущърб на обществения такъв. Срещу „услугата“ […]

Към началото